ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001:2013 Certifikimi i sistemit për menaxhimin e sigurisë së informacionit

Një ISMS (Sistemi i Menaxhimit të Sigurisë së Informacionit) që është ndërtuar në bazë të kërkesave të ISO 27001, mund të zbatohet nga çdo organizatë pavarësisht madhësisë së saj, llojit të industrisë apo informacionit. Mund të aplikohet nga çdo organizatë që dëshiron të krijojë një mënyrë organizimi nëpërmjet të cilës mund të arrijë tek menaxhimi i sigurisë së informacionit.

Përfitimet e implementimit të sistemit për menaxhimin e sigurisë së informacionit

  • Vetëdijesimi për asetet e informacionit që sotëron kompania.
  • Mbrojtja e aseteve në pronës.
  • Vazhdimësia e biznesit.
  • Të qenit në harmoni me palët relevante.
  • Vlerësim të klientëve.
  • Motivim të punonjësve.
  • Shmang ndjekjet ligjore.
  • Rritë reputacionin e kompanisë.

Certifikatat e lëshuara nga QCB Albania janë të akredituara.

>> SHIKO TE GJITHA CERTIFIKIMET <<