Certifikimet

Certifikime


Avantazhet e Certifikimit ne Q.C.B. Albania

• Kohë e reduktuar dhe e përcaktuar qartë për dhënien e certifikimit
• Vëmendje ndaj kërkesave të vecanta të klientit
• Shpejtësi në përgjigje
• Raporte të drejtpërdrejta për çdo klient
• Ofrimi i një shërbimi certifikimi të efektshëm , në kohë dhe në mënyrë profesionale për të kuptuar kontekstin dhe situatat e ndryshme në të cilat ajo vepron
• Auditimi nuk është ” shqetësues “, por ” miqësor ”
• Shërbime certifikimi konkurrues, ekonomik dhe të ofruara në mënyrëetike dhe jo- diskriminuese
• Çmimet janë të pandryshueshme për tre vjet
• Kosto të përcaktuara në mënyrë të qartë (pa kosto ” të fshehura” ose të aplikuara më vonë)
• Auditorë të kualifikuar për industrinë dhe të angazhuar për të siguruar të dhëna për përmirësimin e organizatës
• Gatishmëria për të dëgjuar kërkesat dhe nevojat e klientëve të ndryshëm
• Fleksibilitet në planifikimin e auditimit dhe përzgjedhjen e ekipit të vlerësimit
• Çertifikimi multi -site ose i ” korporatave ”
• Çertifikatat e integruaramidis sistemeve të ndryshme të menaxhimit (p.sh. , Sistemi i Menaxhimit të Cilësisë dhe Sistemi i Menaxhimit Mjedisor )