Tranzicioni i standardeve ISO

Posted by: QCB Category: Rreth ISO Post Date: 12/04/2018

Tranzicioni i standardeve ISO

Ne Shtator te vitit 2015 Organizata Ndekombetare ISO ka publikuar versionet e reja te standardeve ISO 9001 dhe 14001.
Keshtu Sistemi i Menaxhimit te Cilesise ISO 9001:2008 kalon ne versionin e ri ISO 9001:2015 dhe Sistemi i Menaxhimit te Mjedisit ISO 14001:2004 kalon ne versionin e ri ISO 14001:2015.
Ne versionin e ri theksohet me shume identifikimi i rreziqeve qe i vine organizates nga faktore te brendshem dhe te jashtem dhe percaktimi i kontekstit te saj.

Share this post