LIGJE DHE VENDIME

Posted by: QCB Category: Rreth ISO Post Date: 12/04/2018

LIGJE DHE VENDIME

– LIGJI Nr.9863, date 28.01.2008 PER USHQIMIN.
– Neni 26 Kerkesat per sistemin e vetekontrollit (plani HACCP)
– VENDIM (VKM) Nr. 72, date 07.02.2018 per PERCAKTIMIN E KRITEREVE BAZE TE SEKTOREVE QE DO TE MBAESHTETEN DHE TE MASES SE FINANCIMIT NGA FONDI I PROGRAMIT PER BUJQESINE DHE ZHVILLIMIN RURAL, PER VITIN 2018.
– Pika 2.1 per RRITJEN E KONKURRUESHMERISE SE PRODUKTEVE BUJQESORE: germa d) Certifikim dhe mbrojtje e prodhimeve /produkteve bujqesore.

Share this post