ISO 39001

ISO 39001:2012 Sistemi i Menaxhimit Të Trafikut Rrugor

Synimi i ISO 39001 është zhvillimi dhe zbatimi i proçeseve që ndihmojnë organizatat për të kontrolluar veprimtaritë e tyre që ndikojnë apo ndikohen nga siguria rrugore (transport dhe lëvizje e personelit, transportimi i produkteve etj). Zbatimi i këtij standarti nuk përjashton organizatat nga detyrimi për t’ju bindur Kodit Rrugor dhe gjithe legjislacionit përkatës, por përkundrazi e mbështet dhe e inkurajon zbatimin e ketij kodi.

Sistemi i menaxhimit të sigurisë rrugore, bazuar në standartin ISO 39001, është i përshtatshëm për të gjitha llojet e organizatave pavarësisht natyrës së tyre, qëllimit, produktit apo shërbimeve që ofrojnë, pa përjashtim nëse janë ente private apo publike.

>> SHIKO TE GJITHA CERTIFIKIMET <<