Certifikime Halal

Certifikata për produkte hallall

Është jashtëzakonisht e rëndësishme që ushqimi t’u prezantohet njerëzve me ndjeshmëri ndaj besimit Hallall në m mënyrë të besueshme në zinxhirin e prodhimit, ambalazhimit, transportit, ruajtjes dhe tregtimit.
Ai synon të heqë barrierat teknike në tregtinë ndërmjet vendeve me anë të proçesit të ëertifikimit që do të bëhet nga institucionet e vendeve që do të bëjnë certifikimin Halal bazuar në Udhëzuesin e Ushqimit Halal të krijuar nga TS OIC SMIIC 1:2019.

Çertifikimi HALLALL shquhet për konsumatorin mysliman në prodhimin e ushqimeve dhe produkteve të konsumueshme të pranueshme nga besimi i tyre. Kjo çështje përfshin 1.6 miliardë myslimanë në botë. Siç dihet, për shembull çertifikata Kosher është e detyrueshme në eksportin e produkteve ushqimore në shumë vende të botës me besim hebraik.
Megjithatë, mund të jetë e vështirë të gjesh produkte që janë të përshtatshme për besimet në vendet ku myslimanët janë pakicë. Për të zgjidhur këtë problem, si rezultat i auditimeve, inspektimeve dhe ekzaminimeve është lëshuar një Çertifikatë HALAL në mbarë botën.

Çertifikata HALAL kërkohet në produktet ushqimore të importuara, veçanërisht në Gjermani, SHBA, Francë, Australi dhe vende me popullsi të lartë myslimane.
Standardet e Çertifikatës Halal janë botuar me emra të ndryshëm në vendet muslimane. Për standardet e Certifikatës Halal, ende nuk është krijuar një gjuhë e përbashkët pasi nuk ka asnjë standard të publikuar nga Organizata Ndërkombëtare e Standardeve ISO.
Standardi “TS OIC SMIIC 1:2019 Hallall Food General Guide” përdoret në studimet e Çertifikimit të Ushqimit Halal.

Çertifikimi i Produktit Hallall
Industria ushqimore dhe kimike, e cila është rritur me mbështetjen e teknologjisë me zhvillim të shpejtë, ka ofruar komoditet dhe diversitet në plotësimin e nevojave të konsumatorëve, por ka sjellë edhe pyetje dhe probleme të ndryshme. Një prej tyre është nëse produkti hallall në përputhje me dispozitat islame konsumohet nga bota islame.
Përveç higjenes, sigurise dhe besueshmërisë, është shumë e rëndësishme që produkti hallall të prodhohet me përmbajtje, lëndë të parë, aktivitet dhe proces në përputhje me dispozitat islame në të gjitha fazat nga hyrja e lëndës së parë deri në konsumin e produktit përfundimtar. Në këtë kontekst, është shumë e rëndësishme përdorimi i produkteve që nuk janë të ndaluara nga Islami.

Cilat produkte janë të certifikuara?
Çertifikata e Pajtueshmërisë me Ushqimin Halal kryhet brenda fushës së standardit përkatës në varësi të kërkesave të ardhshme. Shoqëria jonë “QCB ALBANIA” në bashkëpunim me entin e akredituar ICAS, Turqi, ka kryer auditime dhe inspektime në tregun shqiptar për të përmbushur këtë mision. Duke filluar me markën e njohur “Uji SELITA”. ICAS disponon Çertifikatën e Akreditimit Hallall të lëshuar nga Agjencia e Akreditimit Hallall (HAK).

Produktet që i nënshtrohen çertifikimit Halal brenda fushës së standardit;
• Kakao dhe produktet kakao (çokollatë)
• Sheqeri dhe ëmbëlsirat
• Kafe dhe Produkte kafeje
• Yndyrna dhe vajra me bazë bimore
• Snacks të mëtejshme të përpunuara me bazë arrat
• Të gjitha llojet e çajit
• Ujë i pijshëm
• Produktet e drithërave
• Miell dhe produkte brumit
• Mishi dhe nënproduktet e tij
• Veza dhe nënproduktet e saj