Rreth ISO

Tranzicioni i standardeve ISO

Ne Shtator te vitit 2015 Organizata Ndekombetare ISO ka publikuar versionet e reja te standardeve ISO 9001 dhe 14001. Keshtu Sistemi i Menaxhimit te Cilesise ISO 9001:2008 kalon ne versionin e ri ISO 9001:2015 dhe Sistemi i Menaxhimit te Mjedisit ISO 14001:2004 kalon ne versionin e ri ISO 14001:2015. Ne versionin e ri theksohet me shume identifikimi i rreziqeve qe i vine organizates nga faktore te brendshem dhe te jashtem dhe percaktimi i kontekstit te saj.

Read more...

Rreziku nga mungesa e çertifikimit ISO

Menyra me e mire për shmangien e aksidenteve në veprimet e përditshmërisë është certifikimi sipas standardeve “ISO”. Tregues për këtë është çfarë ndodh me menaxhimin e ashensorëve, për të cilët çertifikimi në ISO është i detyrueshëm. Pavarësisht ligjeve strike dhe standardeve të komunitetit, janë regjistruar 6-8 aksidente fatale në vit. Legjislacioni përkatës përmban termat se Shqipëria është përkushtuar tërësisht në respektimin e sigurisë së ashensorëve. Roli i trupave çertifikues është veçanërisht i rëndësishëm dhe merr kapacitet “institucional” në nivelet e tregut, [...]

Read more...

LIGJE DHE VENDIME

– LIGJI Nr.9863, date 28.01.2008 PER USHQIMIN. – Neni 26 Kerkesat per sistemin e vetekontrollit (plani HACCP) – VENDIM (VKM) Nr. 72, date 07.02.2018 per PERCAKTIMIN E KRITEREVE BAZE TE SEKTOREVE QE DO TE MBAESHTETEN DHE TE MASES SE FINANCIMIT NGA FONDI I PROGRAMIT PER BUJQESINE DHE ZHVILLIMIN RURAL, PER VITIN 2018. – Pika 2.1 per RRITJEN E KONKURRUESHMERISE SE PRODUKTEVE BUJQESORE: germa d) Certifikim dhe mbrojtje e prodhimeve /produkteve bujqesore.

Read more...

Çfarë janë Standardet apo Certifikimet ISO?

Certifkimi është prova e përputhshmerisë me normativën, e vendosur nga Enti ose Organizata. Çertifikimi është nje garanci e shkruar, e lëshuar nga një ent, ose organizatë e huaj, e pavarur, e cila çertifikon një produkt të caktuar, shërbim ose sistem, sipas kërkesave të normës. ISO do të thotë Organizata (ose Enti) Nderkombëtare e Standartizimit. Ky organizëm përpunon dhe publikon norma nderkombëtare për sektore të ndryshem ekonomik ose të prodhimit. ISO 9000 është një seri normash dhe standartizimesh nderkombëtare, qe i referohen [...]

Read more...